Mart ayının 14-ü Tədris mərkəzimiz tərəfindən keçirilən X-XI siniflər üzrə sınaq imtahanına düşəcək mövzular

slide
slide

X sinif

Azərbaycan dili - Fonetika. Leksika. İsim. Sifət.  Say.Zərf. Əvəzlik. Feil. Təsriflənən və Təsriflənməyən fellər. Zərf. Söz yaradıcılığı. Söz yaradıcılığının əsas vasitələri. Sözün quruluşca növləri. Mürəkkəb sözlərin əmələ gəlməsi və yazılışı. Sözün tərkibi. Kök və şəkilçi, sözün başlanğıc forması. Eyniköklü sözlər. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat. Nida. Modal sözlər. Cümlənin baş üzvləri. Mübtəda və xəbər. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri. Tamamlıq, təyin, zərflik. Sadə cümlədə sözlərin sırası və məntiqi vurğu. Cümlə üzvlərinin əlavəsi. Əlavələrdə durğu işarələrinin işlənməsi. Həmcins üzvlü cümlələr. Həmcins üzvlərdə ümumiləşdirici sözlər. Xəbərin həmcins mübtədalarla uzlaşması.

 

Riyaziyyat - Natural ədədlər, Adi onluq kəsrlər, Çoxluqlar, Nisbət, tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Kvadrat köklər. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistem. Bərabərsizliklər. Ədədi ardıcıllıqlar.Ədədi silsilə. Həndəsi silsilə. Funksiyalar. Triqonometrik funksiyalar. Eyniliklər. Toplama teoremi. Tərs triqonometrik funksiyalar.  Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar.Sahələr. Hərəkət və oxşarlıq . Simmetriya. Vektorlar.

 

Ingilis dili - The noun. The article. Quantifiers. The pronoun. The adjective/adverb. The verb. Tense forms. There +to be. Modal verbs. The passive voice. The conjunction. Short answers (so do I, neither do I), the non-finite forms of the verb. The complex object. Direct and Indirect speech. Subject –verb agreement.

 

Rus dili - Фонетика. Лексикология. Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Глагол. Наречие. Предлог. Союз.

XI sinif

Azərbaycan dili - Fonetika. Leksika. İsim. Sifət.  Say.Zərf. Əvəzlik. Feil. Təsriflənən və Təsriflənməyən fellər. Zərf. Söz yaradıcılığı. Söz yaradıcılığının əsas vasitələri. Sözün quruluşca növləri. Mürəkkəb sözlərin əmələ gəlməsi və yazılışı. Sözün tərkibi. Kök və şəkilçi, sözün başlanğıc forması. Eyniköklü sözlər. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat. Nida. Modal sözlər. Sintaksis. Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr. Mürəkkəb adlar. Feli birləşmələr. Söz birləşmələrinin cümlədə rolu. Sintaktik əlaqələr. Tabesizlik və tabelilik əlaqələri. Üslubiyyat. Tezis . Xülasə. Əlavələr, Həmcins üzvlər və ümumiləşdirici söz sadə cümlənin növləri – müəyyən, qeyri-müəyyən, ümumi, şəsxsiz cümlələr, Adlıq cümlə və söz cümlə.

 

Riyaziyyat -Natural ədədlər, Adi onluq kəsrlər, Çoxluqlar, Nisbət, tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Kvadrat köklər. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistem. Bərabərsizliklər. Ədədi ardıcıllıqlar, Ədədi silsilə, Həndəsi silsilə. Funksiyalar. Triqonometrik funksiyalar. Eyniliklər. Toplama teoremi.Tərs triqometrik funksiyalar. Triqonometrik tənliklər. Üstlü və loqarifmik funksiyalar. Üstlü və loqorifmik tənliklər. Törəmə və onun tətbiqləri. Birləşmələr nəzəriyyəsi və ehtimal. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar. Sahələr. Hərəkət və oxşarlıq. Simmetriya. Vektorlar. Fəzada düz xəttlər və müstəvilər. Çoxüzlülər. Fırlanma cisimləri.

Ingilis dili – The noun. The article. Quantifiers. The pronoun. The adjective/adverb. The verb. Tense forms. There +to be. Modal verbs. The passive voice. The conjunction. Short answers (so do I, neither do I), the non-finite forms of the verb. The complex object. Direct and Indirect speech. Subject –verb agreement. Sentence structure-Interrogative and negative sentences. Exclamatory sentences.

Rus dili - Фонетика. Лексикология. Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Глагол. Наречие. Предлог. Союз.