Mart ayının 7-si Tədris mərkəzimiz tərəfindən keçirilən VIII-IX siniflər üzrə online sınaq imtahanına düşəcək mövzular

slide
slide

VIII sinif

Azərbaycan dili - Fonetika. Leksika. İsim. Sifət.  Say.Zərf. Əvəzlik. Feil. Zərf. Söz yaradıcılığı. Qoşma.Bağlayıcı. Modal söz. Nida.

Riyaziyyat - Natural ədədlər, Adi və onluq kəsrlər. Statistika, Ehtimal, Nisbət, tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması.Rasional kəsrlər.Kvadrat köklər. Birməchullu tənliklər.Tənliklər sistemi.  Həndəsənin ilkin anlayışları.Üçbucaq. Çevrə. Dairə.Dördbucaqlılar.

Ingilis dili - Noun. Agreement. pronoun.Adjective. Tense forms. Passive voice. Modal verbs.

Rus dili - Фонетика. Лексикология. Имя существительное.   Число существительных.  Род имён существительных.  Склонение существительных.  Падежи.  Предлоги.   Имя прилагательное. Склонение прилагательных.  Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. Употребление степени сравнения прилагательных.  Имя числительное.

Количественные и порядковые числительные. Сочетание числительных с существительными.

Местоимение. Личные, притяжательные.

IX sinif

Azərbaycan dili - Fonetika. Leksika. İsim. Sifət.  Say.Zərf. Əvəzlik. Feil. Zərf. Söz yaradıcılığı.Qoşma.Bağlayıcı. Ədat.Modal sözlər. Nida. Söz birləşməsi. İsmi birləşmə.

Riyaziyyat - Natural ədədlər. Çoxluqlar. Adi və onluq kəsrlər.  Nisbət, tənasüb. Faiz.Statistika. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması.Rasional kəsrlər.Kvadrat köklər. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi. Funksiyalar(xətti funksiya, kvadrat funksiya, y= ,  Y ,   y=  funksiyalar) . Triqonometriyaya giriş ( bucağın sinusu, kosinusu, tangens, kotangensi).  Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə. Dairə. Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar. Fiqurların sahəsi. Hərəkət oxşarlığı.Çoxüzlülər(kub, düzbucaqlı paralepiped). Fırlanma cisimləri(silindr,konus).

Ingilis dili - Noun. Agreement. pronoun.Adjective. Tense forms. Passive voice. Modal verbs.

Rus dili - Фонетика. Лексикология. Имя существительное.  Число существительных.  Род имён существительных. Склонение существительных.  Падежи.  Предлоги. Имя прилагательное. 

Склонение прилагательных.  Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. Употребление степени сравнения прилагательных.  Имя числительное.

Количественные и порядковые числительные. Сочетание числительных с существительными.

Местоимение. Личные, притяжательные.